Мисия

І. МИСИЯ

Утвърждаване на съвременни иновационни модели на възпитателно – образователната дейност в детската градина, осигуряващи максимално развитие на детския потенциал, специфична индивидуалност и динамика на всяко дете, за социална реализация и развитие на способностите.

Мисията на детската градина, като обществена и образователна институция е да възпитава, обучава, социализира и отглежда децата, чрез високо хуманни средства и подходи, да предлага високо качество на образование, да организира богата дидактична материална база и интерактивна среда, да квалифицира учителите, да осъществява ежедневно взаимодействие с родителите, да удовлетворява потребностите на всяко дете, зачитане на интересите, обща и допълнителна подкрепа, изграждане на увереност и творческа активност.

Мисията включва взаимодействия и реализация както на педагогическите специалисти към институцията, така между образователната институция и семейната среда.

ІІ. ВИЗИЯ

ДГ „1 -ви юни” да се утвърди като модерна, гъвкава, конкурентна институция, отличаваща се с устойчиво динамично развитие.

Предпочитана среда, осигуряваща социален и емоционален комфорт, психическо, физическо и творческо развитие на децата. Среда в която детето се чувства щастливо, защитено, разбирано, подкрепящо.

Осъществяване на ефективно взаимодействие на институцията и семейната общност.

Създаване на условия за усъвършенстване на образователно – възпитателната среда, чрез активно участие на всички заинтересовани страни, в името на децата.

Визията е една реалистична картина на настоящето и бъдещето на детската градина.

Тя отразява непрекъснатост на промяната, вземайки под внимание мнението на всички заинетересовани страни, правата и социалните отговорности на участниците, ангажирани в изпълнението на дейностите, осигуряващи образователно – възпитателната работа в съответствие с най – добрия интерес за децата.

ІІІ. ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА

Изграждане на иновационна образователна среда, за осъществяване на качествен и ефективен образователно – възпитателен процес и равен шанс и достъп на всички деца за предучилищно образование.

Оптимизиране възможностите на детската градина като център за образователна култура и социална дейност не само като краен продукт, но и като атмосфера, начин на мислене за осъществяване на многостранни инициативи.

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ:

1. Утвърждаване на демократичен стил на работа, осигуряващ ефективност, свобода да взема самостоятелно решение, залагащ на предприемчивостта, инициативността, експеримента и издигане на авторитета на детското заведение.

2. Интелектуално, емоционално, социално, духовно – нравствено и физическо развитие и оказване на обща и допълнителна подкрепа на всяко дете в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му.

3. Съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност.

4. Придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и професионална реализация.

5. Устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот.

6. Личностни качества, умения и мотиви за спазване на утвърдени правила и регламенти на институцията.

7. Придобиване на компетентности за прилагане на принципа на устойчиво развитие.

8. Ранно откриване на заложбите и способностите и насърчаване на развитието и реализацията им.

9. Формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, културната, езиковата и религиозна идентичност на всеки.

10. Формиране на толаратност и уважение към правата на децата и хората с увреждания.

11. Познаване на националните, европейските, световни и културни ценности и традиции.

За реализиране на целите и подцелите са необходими вземане на мерки и критерии за постигане на устойчивост на планираните дейности.

МЕРКИ:

1. Провеждане на социален диалог между директор – учители.

2. Развитие на организационна култура на персонала.

3. Поддържане на ясна и открита комуникация в институцията.

4. Повишаване мотивацията за учене, чрез използване на иновации за придобиване на компетентности, редовно посещение на детска градина.

5. Стимулиране и подкрепа за развитие и изява на заложбите и талантите на децата.

6. Работа в екип, добра комуникация и споделен опит.

7.Създаване и развитие на партньорство и сътрудничество със всички заинтересовани страни.

8.Модернизиране на МТБ и обновяване информационната инфраструктура.

9.Зачитане индивидуалността на всяко дете и предоставяне на възможност за изява.

10. Използване ресурсите на проектните дейности, за реализиране на образователни и възпитателни ефекти.

11. Преодоляване на агресията.

КРИТЕРИИ:

1. Прозрачност, демократичност и социален диалог.

  1. Ефикасност при ползване на ресурсите и ефективност.

  2. Законосъобразност – съответствие на целите и предлаганите мерки на законовите и подзаконови актове.

  3. Партньорство – възможно най – широко участие на всички организации и партньори за реализиране на политиките на институцията.

  4. Координираност – осигуряване на взаимно обвързаност и съгласуваност на прилаганите мерки.

  5. Съответствие – подбор на адекватно съдържание и методи, за постигане на целите и уважение на достойнството на личността.

  6. Автономия – поставяне на акценти в дейността на образователната институция, съобразно конкретни индивидуални и социални потребности, свързани с личностното формиране на децата.

  7. Устойчивост на резултатите – осигуряване на трайно и дългосрочно въздействие за постигане на определената визия.

  8. Отговорност от всички участници.

  9. Мотивираност – създаване на стимули за осъществяване на дейността.

  10. Новаторство – възприемане на иновационни подходи в съчетаност с утвърдените политики.

ІV. ЦЕННОСТИ И РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ НА СТРАТЕГИЯТА

1. Демократизация и хуманизация на образователно – възпитателната работа и управленската дейност.

2. Работа в екип, добра комуникация и споделяне на опит.

3. Реализиране на ценностите и принципите на педагогиката на толерантността и не на насилието.

4. Позитивното възпитание – основа на педагогическото взаимодействие.

5. Внедряване на съвременен мениджмънт и маркетинг при финансовото и материално обезпечаване на дейността на детската градина, съобразно новите потребности, изисквания и тенденции в контекста на Европейското образователно пространство.

6. Подкрепа на децата и техните семейства – педагогика на сътрудничеството.

6. Участие в проекти, свързани с подобряване на материално-техническата база на детската градина и подобряване условията на възпитание и обучение чрез игра.

7. Непрекъснато повишаване на компетентността и квалификацията на педагогическите кадри, чрез идентифициране на потребностите на учителите, за изграждане на иновационна – образователна среда.